กิจกรรมตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เดือนธันวาคม  2557

กิจกรรมตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เดือนธันวาคม 2557

            สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เชียงใหม่ โดยมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์แรกของเดือน เดือนธันวาคม 2557 ตรงกับวันเสาร์ ที่ 6 ธันวาคม  นัดนี้มีการจัดกิจกรรม ประกวดร้องเพลง ประกวดรำวงมาตรฐานและรำวงย้อนยุค มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งทีมนักน้อง และร่วมรำวงอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง นอกจากนั้นยังซื้อหาสินค้าที่เป็นผลผลิต นวัตกรรมของกลุ่มสมาชิก และพ่อค้าแม่ขาย เหมือนเดิม

บรรยากาศตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เชียงใหม่ เดือนพฤศจิกายน  2557

บรรยากาศตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เชียงใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2557

    บรรยากาศตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เชียงใหม่ เข้าวันเสาร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นไปด้วยความคึกคัก มีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้ามาจำหน่าย และมีการสาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ การผัดหมี่เมืองนัง รวมถึงการสาธิตการการโก๋นผัึ้ง จากการเรียกผึ้งธรรมชาติมาเลี้ยง และยังมีอาหารหลากหลาย ป่ลาหมอจี่ ผักปลอดภัย กล้าไม้พันธุ์ดี พบกันอีกครั้งในทุกวันเสาร์แรกของเดือน ครั้งหน้าตรงกับวันเสาร์ ที่ 6 ธันวาคม 2557 อย่าลืมมาพบกันนะครับ ที่ตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.บริเวณด้านหน้าสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ราชบัณฑิตยสถานจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นด้านภาษาถิ่นจากนักวิชาการ และประชาชน  ในพื้นที่ภาคเหนือ

ราชบัณฑิตยสถานจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นด้านภาษาถิ่นจากนักวิชาการ และประชาชน ในพื้นที่ภาคเหนือ

  ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ รู้ รัก ภาษาไทยสัญจร : ภาษาถิ่น ภาคเหนือ        ภาคอิสาน และภาคใต้ จัดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรม        ฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่        เป็นประธานเปิดการเสวนา นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน กล่าวว่า ตามที่ราชบัณฑิตยสถาน ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำเนื้อหาวิชาการด้านภาษาถิ่น ๓ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอิสาน และภาคใต้ ทั้งด้านวรรณกรรม พจนานุกรม สำนวนภาษิต และชุดแบบอักษร (font) ภาษาถิ่น มาได้ระยะหนึ่งแล้วนั้น ราชบัณฑิตยสถานเห็นควรรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการและประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็นมาพัฒนางานวิชาการด้านภาษาถิ่นให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละภูมิภาคเกี่ยวกับบทบาทของราชบัณฑิตยสถานที่มีต่อภาษาถิ่นต่างๆ ด้วย จึงเห็นควรให้มีการจัดเสวนา   ทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาถิ่นทั้ง ๓ ภาค โดยให้คณะกรรมการจัดทำเนื้อหาวิชาการด้านภาษาถิ่นทั้ง(…)

ถ่ายทอดสด”การสัมมนารวมพลคนลำไย”

ถ่ายทอดสด”การสัมมนารวมพลคนลำไย”

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ ทำการถ่ายทอดเสียงการสัมมนารวมพลคนลำไย:กำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาลำไยภาคเหนืออย่างยั่งยืน ประจำปี 2557 จัดโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6  ที่โรง่แรมเช่ียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิทยา อธิปอนันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดสัมมนา นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นผู้กลาวรายงาน มีเกษตรกรชาวสวนลำไยจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ารวมสัมมนาและรับฟังการเสวนาพาเพลิน หัวข้อ “ลำไยไทย ไม่ไร้น้ำยา”

ตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เดือนตุลาคม  2557

ตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เดือนตุลาคม 2557

พิธีปิดพร้อมมอบใบประกาศนียบัตร กิจกรรมโรงเรียนข้าวและชาวนาทางอากาศต้นแบบ การนำร่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว” โดยผ่านสื่อวิทยุ

พิธีปิดพร้อมมอบใบประกาศนียบัตร กิจกรรมโรงเรียนข้าวและชาวนาทางอากาศต้นแบบ การนำร่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว” โดยผ่านสื่อวิทยุ

กรมการข้าวมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชาวนา ตามโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโดยผ่านสื่อวิทยุ   กรมการข้าว ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนีบัตรให้กับนักเรียนนโรงเรียนชาวนาทางอากาศต้นแบบ ที่ผ่านกิจกรรมนำร่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว โดยผ่านสื่อวิทยุ ภายใต้กิจกรรมโรงเรียนข้าวและชาวนาทางอากาศต้นแบบ ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2557 โดยมีนายชาญพิยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนข้าวและชาวนา กล่าวว่า โรงเรียนข้าวและชาวนา ได้ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) เป็นสถานีวิทยุทางการเกษตรที่กระจายเสียงออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงมานานกว่า 40 ปี ร่วมจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโดยผ่านสื่อวิทยุ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ Smart Farmer และชาวนาในพื้นที่ รวมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรุ้ด้านข้าว เป็นการพัฒาขีดความสามารถในการผลิตข้าวให้กับชาวนา Smart Farmer และผู้รับฟัง มีผลต่อการพัฒนาการผลิตข้าวของชาวนา และทำให้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการเปิดตัวโครงการ ไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  2557 มีเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ(…)

ร่วมแสดงความอาลัย

ร่วมแสดงความอาลัย

คณะเ้จ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ่เชียงใหม่ ร่วมแสดงความอาลัยจากการจากไปของ อ.ชุมพล รินคำ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว ที่อาคารชูติวัตร ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

อบรมบ่มเพาะผู้ประกาศน้อยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรุ่นที่ 3

อบรมบ่มเพาะผู้ประกาศน้อยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรุ่นที่ 3

  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกาศน้อยทางสถานีวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 3 ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันอังคาร ที่ 8 กรกฎาคม  2557 เป็นที่ทราบกันดีว่า ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติ    วันที่  ๒๙  กรกฎาคม ของทุกปี  เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๕  ความตอนหนึ่งว่า  “เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล  จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้”    และในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  อันเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ม.ก.) ได้ร่วมมือกับโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาในกลุ่มเด็กนักเรียน  เยาวชน จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้น้อมนำพระราชดำรัสในการรักษาภาษาไทย(…)

รับทำเว็บไซต์