ตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เดือนตุลาคม  2557

ตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เดือนตุลาคม 2557

พิธีปิดพร้อมมอบใบประกาศนียบัตร กิจกรรมโรงเรียนข้าวและชาวนาทางอากาศต้นแบบ การนำร่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว” โดยผ่านสื่อวิทยุ

พิธีปิดพร้อมมอบใบประกาศนียบัตร กิจกรรมโรงเรียนข้าวและชาวนาทางอากาศต้นแบบ การนำร่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว” โดยผ่านสื่อวิทยุ

กรมการข้าวมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชาวนา ตามโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโดยผ่านสื่อวิทยุ   กรมการข้าว ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนีบัตรให้กับนักเรียนนโรงเรียนชาวนาทางอากาศต้นแบบ ที่ผ่านกิจกรรมนำร่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว โดยผ่านสื่อวิทยุ ภายใต้กิจกรรมโรงเรียนข้าวและชาวนาทางอากาศต้นแบบ ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2557 โดยมีนายชาญพิยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนข้าวและชาวนา กล่าวว่า โรงเรียนข้าวและชาวนา ได้ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) เป็นสถานีวิทยุทางการเกษตรที่กระจายเสียงออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงมานานกว่า 40 ปี ร่วมจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโดยผ่านสื่อวิทยุ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ Smart Farmer และชาวนาในพื้นที่ รวมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรุ้ด้านข้าว เป็นการพัฒาขีดความสามารถในการผลิตข้าวให้กับชาวนา Smart Farmer และผู้รับฟัง มีผลต่อการพัฒนาการผลิตข้าวของชาวนา และทำให้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการเปิดตัวโครงการ ไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  2557 มีเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ(…)

ร่วมแสดงความอาลัย

ร่วมแสดงความอาลัย

คณะเ้จ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ่เชียงใหม่ ร่วมแสดงความอาลัยจากการจากไปของ อ.ชุมพล รินคำ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว ที่อาคารชูติวัตร ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

อบรมบ่มเพาะผู้ประกาศน้อยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรุ่นที่ 3

อบรมบ่มเพาะผู้ประกาศน้อยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรุ่นที่ 3

  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกาศน้อยทางสถานีวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 3 ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันอังคาร ที่ 8 กรกฎาคม  2557 เป็นที่ทราบกันดีว่า ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติ    วันที่  ๒๙  กรกฎาคม ของทุกปี  เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๕  ความตอนหนึ่งว่า  “เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล  จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้”    และในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  อันเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ม.ก.) ได้ร่วมมือกับโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาในกลุ่มเด็กนักเรียน  เยาวชน จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้น้อมนำพระราชดำรัสในการรักษาภาษาไทย(…)

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสริมความรู้ให้กับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ ที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสริมความรู้ให้กับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ ที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร วิธีการตรวจสอบและเรียกเงินคืนของ สตง./กองตรวจสอบ(กรม สถ.)เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดแต่ละประเภท/การจัดฝึกอบรม/ดูงานในประเทศ-ต่างประเทศ วิธีการเขียนโครงการอบรมฯ รุ่นที่ ๑ ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การจัดกอบรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการทางด้านวิชาการของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมฯ ที่จะมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กับกลุ่มเป้าหมาย โดยในครั้งนี้ได้เลือกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบวิธีการตรวจสอบและเรียกเงินคืนของ สตง. เกี่ยวกับการเบิกค่าใข้จ่ายในการจัดงานแต่ละประเภท มีความรู้และทักษะในการเขียนโครงการจัดอบรม ดูงาน และการจัดงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ให้ทราบถึงเทคนิคในการเขียนโครงการเช่น การจัดอบรม การจัดแข่งขันกีฬา และงานประเพณีแประจำท้องถิ่นเป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคในการชี้แจงและแก้ไขปัญหากรณีถูกทักท้วงเรียกเงินคืน โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ ใช้เวลาในการอบรม จำนวน ๒ วัน สำหรับในครั้งนี้จัดขึ้นภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรุ่นที่ ๑ รุ่นต่อไปจะมีการจัดขึ้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานคร(…)

พิธีเปิดโครงการนำร่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว” โดยผ่านสื่อวิทยุ ภายใต้กิจกรรมโรงเรียนข้าวและชาวนาทางอากาศต้นแบบ

พิธีเปิดโครงการนำร่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว” โดยผ่านสื่อวิทยุ ภายใต้กิจกรรมโรงเรียนข้าวและชาวนาทางอากาศต้นแบบ

  กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.)  จัดพิธีเปิดตัวโครงการฝึกอบรมภายใต้โรงเรียนข้าวและชาวนาทางอากาศต้นแบบกิจกรรมการจัดทำศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดโครงการ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กล่าวว่า การเปิดตัวโครงการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง ๒ หน่วยาน เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องด้านข้าวแก่ Smart Fammer  และชาวนาทั่วไปในพื้นที่ต้นแบบในเขตภาคเหนือโดยผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวคุณภาพสูงตลอดจนความรู้ในการเพิ่มมูลค่าข้าว สามารถนำไปพัฒนาและยกระดับอาชีพของตนเองและชุมชนได้ ทั้งยังจะได้ทราบปัญหา อุปสรรค ตลอดจนช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชาวนาและเปิดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการผลิตข้าวของ Smart Fammer  ในพื้นที่ต้นแบบเขตพื้นที่ภาคเหนือผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย  Smart Fammer  และชาวนาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ที่ติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จำนวน ๑๒๐ คน และชาวนาทั่วไปในพื้นที่ต้นแบบภาคเหนือที่สามารถรับฟังบทเรียนผ่านสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่อีกนวนหนึ่ง โดยบทเรียนจะออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่คลื่น AM Stereo 612 kHz. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา(…)

ดาวโหลดแอพชมบนมือถือ

ดาวโหลดแอพชมบนมือถือ

  ———–>ลิ้งค์ดาวน์โหลด <————  

ม.ก.เชียงใหม่จัดพิธีสระเกล้า-ดำหัว ผู้อาวุโสของสถานีฯ

ม.ก.เชียงใหม่จัดพิธีสระเกล้า-ดำหัว ผู้อาวุโสของสถานีฯ

เมื่อเช้าศุกร์ ที่ 18 เมษายน 2557 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) ได้จัดพิธีสระเกล้า ดำหัว ผู้อาวุโสของสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ประจำปี 2557  เป็นกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำ่ทุกปี เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง  เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และนำถือ ผู้ที่อาวุโส มีพระคุณต่อสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม และครอบครัว ม.ก. และเป็นการของขมาผู้อาวุโสฯ ที่อาจจะมีการกระทำไปถูกต้อง ทั้งกาย และวาจา จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ขอให้มีการอะโหสิกรรมให้อภัยซึ่งกันและกัน พร้อมกันนี้ผู้อาวุโส ได้ให้พรผู้เข้าร่วมพิธี เพื่อรับแต่สิ่งที่ดี ๆ ต่อไป เป็นแบบอย่างที่ดี ตามประเพณีโบราณที่ปฏิบัติสืบทอดกัน โดยมี ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก.และรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.จังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ และสมาชิกครอบครัว ม.ก. เข้าร่วมพิธี่  โดยผู้อาวุโสประกอบด้วย อ.สุนันท์ ละอองศรี .พ่ออำนวย กลำพัด ,อ.รุ่งเรื่อง บุญโญรส(…)

รับทำเว็บไซต์